Hard Boiled - John Woo - 1992

Yun-Fat Chow, Tony Chiu Wai Leung