Tokyo Chorus - Yasujirô Ozu - 1931
Hideko Takamine, Hideo Sugawara

Tokyo Chorus - Yasujirô Ozu - 1931

Hideko Takamine, Hideo Sugawara